امور دانشجویی و رفاهی

درخواست نقل و انتقالات جهت نیمسال دوم سال تحصیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی: جهت ثبت درخواست نقل و انتقالات ( انتقال دائم و مهمانی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از تاریخ ۹۳/۹/۱ لغایت ۹۳/۹/۱۵ به سایت معاونت دانشجویی http://stu.iau.ir مراجعه فرمایید.