مقالات

شهید ، دانشگاه ، انرژی هسته ای و ارتقاء خودباوری نسل جوان

حمیرا خلیلی سامانی ، عبدالرسول فدایی دولت ، زهرا قشقاویی ، ابراهیم ابراهیمی


 

شهید و دانشگاه و تفکر بسیجی – اقتدارعلمی و توسعه پایدار

غلامحسین صمدی دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت


 

شهید دانشگاه و تقویت هویت ایرانی – اسلامی

شهربانو انگشبان


 

شهید ، دانشگاه ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

انیسه نوشادی – زیبا رسولی


 

شهید ، دانشگاه ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

امین محمدی بردی زاده