آزمون

تفسیر موضوعی قرآن

ویکتور هوگو:

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.